banner

丝路随响——丝绸之路上的乐器线上展览

发布时间:2020-09-16
复制下方链接,跳转文研院公众号观展


第一单元  丝绸之路上的拨弦乐器上——抱弹类鲁特

https://mp.weixin.qq.com/s/WEtF8AaSEnk8opkapEu2Tw


丝绸之路上的拨弦乐器下——竖琴&齐特类

https://mp.weixin.qq.com/s/lO_c1-I3TLOue7LpHTKtfA


第二单元 丝绸之路上的吹管乐器

https://mp.weixin.qq.com/s/2rukoaiK191LcpPK5g60RQ


第三单元 丝绸之路上的口簧

https://mp.weixin.qq.com/s/RRjAFVDZCc-iU0SH43AgOA


第五单元 丝绸之路上的鼓

https://mp.weixin.qq.com/s/LF1LhnOc9uSH9Z93dkmazg